Moderný šach 2009 /Modern Chess 2009
Studiový turnaj /EG Study Tournament

30. 1. 2010


Vypsání

Časopis Moderný šach www.sachprievidza.sk  vypisuje medzinárodnú skladateľskú súťaž štúdií.

Rozhodca  Ing. Emil Vlasák udelí ceny, čestné uznania a pochvalné ocenenia, cenový fond: 150 €
Riaditeľ turnaja  Michal Hlinka, Heydukova 1, 040 01 Košice, Slovensko.

Originály na ľubovoľnú tému, najviac tri skladby od jedného autora posielajte
v termíne C do 30. 09. 2009
na adresu: hlinka@zmail.sk  s kópiouna emil@vlasak.biz  
alebo na riaditeľa turnaja klasickou poštou.

Prijatie zásielky bude potvrdené obratom, resp. prijatie zásielky klasickou poštou si môžete overiť na www.sachprievidza.sk, kde bude evidencia príspevkov a všetky informácie týkajúce sa skladateľskej súťaže.

Predbežný výsledok bude uverejnený na uvedenej web stránke do 31. 12 . 2009 .1 v časopise Moderný šach č  2/2010.

Announcement 

The Moderný šach (Modern Chess) magazine www.sachprievidza.sk announces an international endgame study tournament.

Judge  Ing. Emil Vlasák
Director Michal Hlinka, Heydukova 1, 040 01 Košice, Slovensko.
Prize fund 150

Any theme, maximal 3 entries from the author
C 2009-09-30
Address 
hlinka@zmail.sk  with a carbon copy to emil@vlasak.biz or as paper mail to the director

The e-mail will be confirmed immediately, the paper mail can be verified here.
Preliminary award will be on the web plus in Moderni sach 2/2010.

Zleva /From left  Michal Hlinka, Jaroslav Polášek, Emil Vlasák - Prague 2005

Zasílací lhůta skončila /The tournament is closed now


Průběh soutěže a předběžné rozhodnutí /The tourney's run and provisional award


Definitivní rozsudek

„Moderný šach“ je nový šachový časopis, vydávaný šachovým klubem Prievidza, Slovensko. Jménem všech příznivců studie děkuji manažeru Ing. Hubovi za poskytnutí cenového fondu a prostoru na publikaci výsledku soutěže. Za sebe děkuji IM Janu Lerchovi, který mi poskytl cenné konzultace o korektnosti a kvalitě zásilek.

Zasílací fáze proběhla bez problémů; všichni skladatelé už použili e-mail a klasická pošta se tak stává ve studiových soutěžích historií. Abych dosáhl maximální pružnosti, přesunul jsem ověřovací web na své stránky http://www.vlasak.biz/ms2009.htm. Autoři zde nalezli potvrzení své zásilky nejpozději další den po odeslání.

Úroveň soutěže se dlouho jevila spíš jako průměrná; nečekaná žeň závěrečných zásilek ji však značně pozvedla. Celkem jsem se zabýval 36 studiemi, po vyloučení nekorektností zbylo 27 kandidátů velmi dobré úrovně. Proto jsem udělil značný počet vyznamenání.

Poslední dobou se setkávám s počítačově podporovanými kompozicemi, kde jsem na rozpacích, zda jde vůbec o studie. Po spuštění počítače lze jejich řešení okamžitě přehrát cestou nejvyššího bodového hodnocení za obě strany, ovšem rozdíly jsou často jen v řádu desetin. Studie proto bývají většinou korektní, nebo se aspoň nedá dokázat opak. Zato klasický řešitel ve změti subjektivně srovnatelných variant spolehlivě utone. Marně totiž hledá nějakou záchytnou intenci, která přitom nemusí vůbec neexistovat; jde výhradně jen o ty desetiny. Tvůrci takových kompilací, okouzleni počítačem, zcela ztratili smysl pro realitu. Snad by pomohlo zavřít je do cely a dát jim navzájem řešit jejich výtvory. Tento pocit se promítl do hodnocení některých zásilek.

Předběžný rozsudek byl publikován na výše uvedeném webu 25. 11. 2009. Došla jediná závažná námitka Harolda van der Heijdena. Navržená 1. cena Jaroslava Pospíšila už vyšla v „Problem Forum“ 30, červen 2007, jako diagram č.76; doloženo PDF verzí. Autora tato skutečnost značně překvapila. Studii sice zaslal v roce 2006 redaktoru Manfredu Seidelovi jako originál pro Europa-Rochade, ale nikdy nedostal žádnou zprávu. Proto – po uplynutí  výrazně delší doby než určuje Kodex – využil svého práva uplatnit práci jinde. Dalším šetřením bylo zjištěno, že pan Seidel zemřel v únoru 2008 na leukémii a zřejmě z důvodu nemoci nemohl dostát svým povinnostem. Nicméně Pospíšilovu studii jsem musel vyloučit. Protože kategorie cen se od čestných uznání značně liší původností, nedošlo k celkovému posunu nahoru;  pouze jsem přeskupil ceny.

Final award

“Moderný šach” (Modern Chess) is a new chess magazine published in the Chess Club Prievidza, Slovakia.  In the name of  all endgame study lovers I thank to its manager Ing Huba for a prize fund and publications of results. My thanks belong also to Jan Lerch for valuable discussions about several entries.

The sending phase was clean, all participants have used e-mail. That is to say, paper post is  becoming a history in endgame study tournaments. To keep flexibility, I have moved the supporting web to my pages http://www.vlasak.biz/ms2009.htm. Every author could find his entry here almost immediately after sending.

I have checked in total 36 entries and after elimination of cooks 27 good pieces remain. The quality of  the tournament proved for a long time as a standard, but the harvest of two last weeks made it greatly higher. That’s why this award contains a good amount of studies.  

Computer supported production can be met last time frequently. Maybe, several such works are not studies at all. Starting a computer, their solution can be instantly traced following the highest score for both sides. But differences are often only in order of tenths. That’s why such studies are usually sound, or at least it is impossible to prove reverse. But classical solvers surely sink in a jungle of lines, subjectively being almost equal. Yes, manual solvers need some leading idea, but it is not here, only tenths of evaluation points. Creators of such products definitely lose a feeling of reality, charmed by a computer. Maybe they should be locked in cells and forced to solve each other their production using only chess set. This feeling is reflecting in my several evaluations.  

The provisional award has been published on November 25th on the web given above. I have received the only serious protest. Harold van der Heijden informs, the first prize winner (Pospíšil f7e5) already appeared as an original in Problem Forum no. 30, June 2007, as diagram no.76; attested by PDF file. It was a big surprise for the author. In the year 2006 he sent this study to Manfred Seidel as original for Europa-Rochade, but he never got any message about it. So – after a markedly longer delay than given in the Codex –  he used the study another way. Later we discovered Mr. Seidel had died on February 28th  2008 on leukaemia. However, the Pospíšil’s study has to be excluded. As the prize category markedly exceeds honourable mentions in originality, the studies are not shifted up, I have only adapted the prizes.

1st –2nd Prize 40 EUR Günter Amann, Austria
1st –2nd  Prize 40 EUR  Michal Hlinka and Ľuboš Kekely, Slovakia
Special Prize 35  EUR Jaroslav Pospíšil, Czech Republic
1st  Honourable mention Daniel Keith, France
2nd  Honourable mention Sergej Diduch, Ukraine
3rd  Honourable mention David Gurgenidze, Georgia
4th  Honourable mention Jaroslav Polášek, Czech Republic
5th  Honourable mention Günter Amann, Austria
6th  Honourable mention Michal Hlinka and Ľuboš Kekely, Slovakia
7th  Honourable mention Gerhard Josten, Germany
Special Honourable mention Luis Miguel Gonzáles, Spain
1st  Commendation Jaroslav Polášek, Czech Republic
2nd  Commendation Jaroslav Pospíšil, Czech Republic
3rd  Commendation  Iuri Akobia, Georgia
4th  Commendation Alain Pallier, France
5th  Commendation  János Mikitovics, Hungary
6th  Commendation  Gerhard Josten, Germany
7th  Commendation  Ilham Aliev, Azerbaijan
Special Commendation  Richard Becker, USA
Special Commendation  David Gurgenidze and Velimir Kalandadze, Georgia

Ústí nad Labem  30. 1. 2010 /January 30th 2010
Emil Vlasák,  rozhodčí /judge

Podrobný rozsudek česky
Detailed award in English
PGN database