Chess 960 základní info

Chess 960 basics

23.02.2006


V létě 2005 se stal velmi populární FRC (Fischer Random Chess) neboli Chess960 (podle počtu možných výchozích postavení).
Je to jistě v souvislosti s chystaným MS počítačů v Chess960,
Mainz, 11-12.8.2005.
Zároveň se na diskusních fórech objevila spousta dotazů a chybných úvah a hádek na téma X-FEN vs Shredder FEN.
Tato stránka proto přináší základní informace o celé disciplíně.

Pravidla - Výchozí postavení - RošádyX-FEN vs Shredder FEN - UCI - FAQs - Linky

FRC (Fischer Random Chess) or  Chess960 (the number of starting postions) is now very popular.
The first Computer WM in Chess960,
Mainz, 11-12.8.2005, is comming.
On the forums are many questions, error informations and disputes about X-FEN vs Shredder FEN.
So I will try to get basic info about the whole matter.

Rules - Startup positions - Castlings - XFEN vs Shredder FEN - UCI - FAQs - Links


Pravidla

FRC se řídí normálními pravidly, liší se jen výchozí postavení kamenů a v souvislosti s tím je modifikováno pravidlo rošád.

Výchozí postavení

1. Kameny bílého a černého stojí symetricky podél vodorovné osy. To znamená, že například bílému střelci na a1 odpovídá černý střelec na a8 atd. pro všechna pole.

2. Oba střelci každé strany musí stál na polích opačné barvy. Opět logické, prostě musí být bělo- a černo- polný střelec.

3. Král musí stát mezi dvěma věžemi. Aby byla možná analogie rošád.

Rošády

Krátká rošáda se provede s králem a věží od něj napravo z hlediska pohledu sedícího hráče. Bez ohledu na výchozí pozici skončí po malé rošádě Kg1(8) a Vf1(8).

Velká rošáda se provede s králem a věží od něj nalevo z hlediska pohledu sedícího hráče. Bez ohledu na výchozí pozici skončí po velké rošádě Kc1(8) a Vd1(8).

Po rošádě stojí tedy kameny stejně jako v klasickém šachu.

Platí očekávaná rozšířená pravidla z klasického šachu.
Aby byla příslušná rošáda možná:
- král se od začátku partie nesměl pohnout a nesmí být v šachu
- příslušná věž se od začátku partie nesměla pohnout
- celá cesta pro rošujícího krále i věž musí být volná, to znamená, že tyto dva kameny přeskakují jen samy sebe
- celá cesta krále nesmí být ohrožena


X-FEN a Shredder FEN

Šachové pozice se v souborech EPD a  PGN (jde-li o fragment) zapisují standardní notací FEN (Forsyth Edwards Notation).

Například základní pozice má tento kód
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq

Kódování je velmi průhledné.
Kameny mají anglické zkratky KQRBNP (KDVSJP), malá písmena jsou pro kameny černé.
Začíná se na šachovnici  vlevo nahoře a jede se po řadách dolů.
Číslo je počet volných polí, lomítko značí novou řadu.

Následují tagy.
w/b znamená, kdo je v pozici na tahu.
KQkq jsou práva rošád K bílá malá, Q bílá velká, k černá malá, q černá velká.
Pokud to právo není je tam místo toho pomlčka.

PGN s FEN se v podstatě hodí i k zápisu FRC partií, mluvíme pak o X-FEN.

Ale tagy pro práva rošád nemusí stačit. Představte si situaci, kdy ve výchozí pozici stojí Va1 Kf1 Vg1. V následujícím průběhu se (po provedených tazích a4 a h4) přesune Va1-a3-h3-h1. Druhá věž Vg1 ani král se ale nepohnou a máme zakódovat vzniklou pozici.
Kdybychom použili tag K (bílá krátká povolena), pak nebude jasné, o kterou věž (g1 nebo h1?) se vlastně jedná.
Proto v novém Shredderovi autor SMK rošádový tag KQ nahradil jménem sloupce, kde stojí příslušná věž. V našem případě bude tedy tag povolující krátkou rošádu krále f1 a věže g1 G.

Celá věc přinesla velké diskuse. SMK tvrdí, že jeho řešení je jedině správné, protože brání starým programům načíst chybný X-FEN a interpretovat ho zmatečně.
Odpůrci naopak ukazují, že X-FEN ve většině případů stačí a stačil dávno před tím, než se do věci SMK namontoval.
Pravidla MS požadují po partii odevzdat PGN s X-FEN (ve výchozí pozici přece nemůže ke kolizi dojít v žádném případě), ale připouští se i Shredder FEN. Konvertor je navíc primitivní záležitostí a jedním směrem už existuje - viz odkazy.
Souvisící diskuse se vede o tom, zda je vůbec správné zachovat příponu PGN.
Jedna strana tvrdí, že PGN se léta používá pro klasický šach a je hloupost ho rozšiřovat tak, aby pokryl třeba dámu.
Proč tedy nezavést příponu kupříkladu PGN960 a vše by bylo jasné.
Druhá strana to považuje za nesmysl, protože šach je přímou podmnožinou Chess960 a je třeba najít společná obecnější řešení.

UCI

UCI (Universal Chess Interface) je standardním otevřeným protokolem pro komunikaci šachového motoru s rozhraním.
Jeho autor SMK (Stefan Meyer-Kahlen, program Shredder ) http://www.shredderchess.de/index.html  doplnil protokol v létě 2005 o podporu Chess960. Dokument s definicí UCI můžete stáhnout na tomto webu.

Zhruba jde o dvě doplnění
- Motor a rozhraní se musí domluvit, zda motor Chess960 vůbec podporuje a že se bude hrát partie v Chess960.
- Změnilo se kódování rošád. Dříve se rošáda podle dávných zvyků PC šachu kódovala jen tahem krále, což teď nestačí.
V pozici Kf1 Vh1 by mohl tah Kg1 znamenat tah krále i rošádu. Proto se nyní rošáda kóduje jako když král jde na pole příslušné věže (tedy jakoby ji bral).


FAQ

Kolik je výchozích pozic?

Pro matematiky.
Začněme střelci, tady je 4 (bílá pole) x 4 (černá pole) =16 možností.
Na dámu zbývá 6 polí, celkem tedy 6x16 = 96 možností.
Na prvního jezdce zbývá 5, na druhého 4 pole. Tedy  5x4 =20 možností, ale polovina jsou s přehozenými jezdci, tedy 10 reálných způsobů rozmístění. Celkem 10x96=960.
Na věže a krále zbývají tři volná pole, kde už je jediná možnost (král musí být uprostřed), tedy 960 možností.
Odtud název Chess960.

Není Chess 960 vlastně Chess 480, vždyť pozice jsou symetrické?

Ne, rošády jsou nesymetrické. Uvažme výchozí pozici s Kf1 Vg1. Zde je možná 0-0 hned jako první tah bílého. Naopak v symetrické pozici Kc1 Vb1 nic takového možné není.

Nultahová rošáda

Programátoři na fórech věnují dost času diskusím o tzv. nultahové rošádě.
Plně nultahová rošáda (Kg1 Vf1) samozřejmě možná není, protože král a věž se musí přeskočit.
Existuje však případ (Kg1 Vh1), kdy se při rošádě král vlastně nepohne, po rošádě stojí Kg1 Vf1.
S tím souvisí komická otázka, zda král, když se tedy jakoby nepohnul, nemůže udělat ještě druhou - velkou - rošádu.
Všechna pravidla Chess960 jsou koncipována v duchu rozšíření klasického šachu při zachování jeho ducha.
Z toho celkem jasně plyne, že druhá rošáda nemůže být povolena.
Dost možná nás ale na MS čekají veselé okamžiky, až se budou podobné věci objasňovat při hře.


Rules

FRC is similar to classical chess. The startup positions are differenet and there are special changes to allow castlings.

Startup position

1. The White and Black pieces are placed symmetrically. For example if  white Ba1 then  black Ba8 etc. for all squares.

2. Bishops have to be opposite color ones. Logical request, isn't it?

3. King has to be placed between rooks. To allow extended catlings.

Castlings

0-0 is possible with King and right-hand rook. After 0-0 king and rook are placed as in normal chess - Kg1(8) Rf1(8).

0-0-0- is posiible with King and left-hand rook.  After 0-0-0 king and rook are placed as in normal chess - Kc1(8) Rd1(8).

The castling rules are extended from classical chess:

- King and the relevant rook are not moved in the previous moves.
- King isn't in check.
- The whole way of King and Rook is free of other pieces, the jumped only each other.
- The whole king's way cannot be attacked by opponent pieces.


X-FEN and Shredder FEN

In EPD and PGN files are positions coded using FEN (Forsyth Edwards Notation).

For example the starting positio has following code
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq

It's very easy, starting the 8th horizontal row by row is coded, / is separator.
KQRBNP are for white and kqrbnp for black pieces, numbers for free squares.

w/b is white/black to move

KQkq are castling rights K whites 0-0, Q whites 0-0-0, k blacks 0-0, q blacks 0-0-0

PGN with starting FEN can be used for Chess960 records, it has name X-FEN.

But in some rare cases the tag KQkq couldn't be sufficient to code position.
For example in startposition Kf1 Ra1 Rg1 white played (after a4, h4) Ra3-h3-h1. If we coded such a position with tag K, so ii isn't clear what rook (g1 or h1) could make 0-0.

So SMK in new Shredder introduced Shredder FEN. In example above  the K tag is replaced by G (the castling rights has rook on G file).

According SMK this is only correct way, the older non FRC capable  software cannot read such a FENs.
But many older FRC funs don't like it and use X-FEN. A converter is ready.

The related discuses are about PGN extension.
One side requests the new extension (for example PGN960), solving this way all problems with compatibility of older engines.
But according the other side the chess is only FRC subset, so we have to find generally solutions.

UCI

UCI (Universal Chess Interface) is a standard protocol between chess engine and GUI..
Author  SMK (Stefan Meyer-Kahlen, Shredder ) http://www.shredderchess.de/index.html  added the Chess960 support. You can download here document with UCI specification.

 Two matters has to be changed:

- Engine and GUI have a new command to test Chess960 capability and starting Chess960 game.

- The castling coding is changed. The old way (castling as king's move) could be insufficient in case of Kf1 Rh1. Kg1 is Kg1 or 0-0?
So the 0-0 is coded Kh1 - as the king would beat his own rook. This method is unique.


FAQ

Math - how many positions

Let's start with bishops 4x4 = 16 possibilities
Add queen, 6 squares left, total 6x19 = 96 possibilities
Add 2 knights 5x4 /2 (symmetry) 10, total 10x96=960  possibilities.
The rest are 3 squares for RKR, there is the only possibility to place them. So total 960 positions.

Chess 960 or Chess 480 - there is symmetry?

No there is not full symmetry. For example in Kf1 Rg1 White can make 0-0 as the first move, but in Kc1 Rb1 he doesn't.

Null move castling

The "nullmove castling" was discussed on CCC forum. King and rook have to jump each other making FRC castling, so the full-nullmove castling is impossible.
But something like half-nullmove exists - before castling Kg1 Rh1, after castling Kg1 Rf1. Crazy, the king doesn't move making such a move.

And the most interesting and funny question - if the king didn't move making such a nullmove castling, is  the second castling possible in one game?
I think there is clear answer NO.
The FRC is developed as classical chess extension with the idea to keep the most of it's concepts. And the second castling has not the spirit of classical chess.


Odkazy /Links

http://www.chessbox.de/Compu/schachsmirf_e.html  pravidla /rules
http://www.chess-960.de/  jiný úvod do problematiky /other introduction to Chess960

http://www.chessbox.de/xfen_e.html  X-FEN

http://www.chesstigers.com/de/index.php
mnoho informací o Chess 960 včetně rozhovorů s hráči jako Karpov /many infos about Chess960 include interview with Karpov

http://www.geocities.com/fhub55/chess/ Frank Huber EPD+PGN konvertor X-FEN do Shredder FEN / EPD+PGN convertor to Shredder FEN

http://frcec.chess960.info/DEU/FRCEC-home.htm  Chess960 Email klub /Chess960 Email Club

http://castlelong.com/welcome.shtml kniha o FRC, první teorie