Internetové herní servery
Internet Chess Servers

16. 7. 2002


Klasické internetové šachové servery - Playchess.com firmy ChessBase - KCP


Tématu herních serverů se tento web dlouho vůbec nevěnoval - člověk prostě nemůže stíhat všechno. Proto jsem uvítal krátký úvod do problematiky od Pavla Soukeníka.
Autor používá připojení GPRS, které je pro pobyt ve "virtuálních šachových klubech" zvlášť výhodné. Použití této technologie však vůbec není podmínkou. Jednak existují i jiné možnosti účtované za objem přenesených dat - ti šťastnější z vás jsou možná už připojeni kabelovou televizí nebo mají ve firmě satelit a strávená doba je proto nezajímá. A za druhé je možné použít i normální vytáčené spojení, ovšem v rozumné míře.

The Internet Chess Servers are a long time not covered on this web - man cannot catch all. So I was very delighted with a short introduction writen by Pavel Soukenik.
The autor is using GRPS connection - you pay here for data amount and not for connection time. This is very advantageous for a virtual chess club, but this is not the only way. There are some other connections payed for data - cable TV and sattelite. And in addition you can test it using a normal dial-up connection.

Emil Vlasák


Internetové šachové servery
English version

Pavel Soukeník, Brno

Internetové šachové servery jsou dostupné prakticky přes všechny typy připojení k Internetu ze všech operačních systémů. Pokud vlastníte mobilní telefon s podporou GPRS a předplaceným přístupem na Internet, můžete i vy velmi levně využívat služeb šachových serverů. Ty nejvíce používané mají velmi mnoho uživatelů a dlouho historii, což má své klady i zápory. Úvod vás sice možná trochu odradí, ale vytrvejte, protože "odměna" stojí za to.

Zaměřím se na servery ICC (Internet Chess Club) a FICS (Free Internet Chess Server). První z nich je placený. Nabízí týdenní zkušební lhůtu, a poté se musíte registrovat. Pokud ale nechcete využívat všech jeho funkcí, můžete jej navštěvovat jako host bezplatně. Druhý z nich nabízí své služby, jak už slovo Free v názvu napovídá, zdarma. Oba jsou si velmi podobné a vycházejí ze stejného jádra.

Pro "nepočítačové" šachisty nemusí být orientace na těchto serverech zrovna nejjednodušší. Základem obou je totiž ovládání pomocí "Unixových" textových příkazů. Teprve sekundárně pro ně byla vyvinuta grafická rozhraní. Přestože není důvod k panice, rozhodně nejde o rozhraní jako u serveru "playchess.com" (Fritz, Shredder), který je plně grafický a ovládá se pouze myší.

Ovšem servery ICC a FICS mají své výhody, jsou například dostupné pro každého a jsou také velmi vhodné pro GPRS. Tok dat je omezen pouze na to, co vás zajímá. Díky tomu můžete sledovat přímý přenos ze špičkového turnaje a během 6 hodin se vám na obrazovce nebude vypisovat nic jiného než nové tahy. To znamená, že i dlouhodobý pobyt vás vyjde prakticky zdarma. Přestože i společnost ChessBase udělala úpravy, které datový tok s ohledem na mobilní uživatele velmi omezují, ICC nebo FICS vám pošle skutečně pouze to, co si vyžádáte.

Jak využívat ICC nebo FICS? Doporučuji stáhnout grafické rozhraní, které příkazový řádek prakticky "vytlačí ze hry". Příkazový řádek potom využijete pouze na "vypnutí" nechtěných dat. V případě obou serverů lze použít grafické rozhraní WinBoard. Jde o velmi užitečný program, který možná již používáte jako grafické prostředí pro různá šachová jádra (motory). Winboard má tu výhodu, že je univerzální a připojení k oběma serverům má ve startovací nabídce.
K připojení můžete použít i program BlitzIn, který je specializován pro server ICC, nebo celou řadu dalších rozhraní. Lze využít i některou z aplikací nebo apletů Java.

Co šachové servery nabízí? Vlastní účet a vedení hodnocení, sledování šachových přenosů, turnaje, ukládání partií, výuku, šachové varianty (například "holanďany") či kanály pro diskuse. Oba zmíněné servery disponují kvalitním kanálem pro odpovídání na dotazy začátečníků i pokročilých uživatelů a také adekvátní nápovědou. Pro orientaci a komunikaci je ovšem důležitá znalost angličtiny.

Pokud jsem vzbudil vaši zvědavost, a chcete nahlédnout, nemůžete nic ztratit. Navštivte nejprve oficiální stránky zvoleného serveru, kde naleznete grafická rozhraní, informace o vytvoření účtu i nápovědu k používání těchto serverů.

Šachový server Stránky www Telnet na server
ICC - Internet Chess Club www.chessclub.com chessclub.com
FICS - Free Internet Chess Server www.freechess.org freechess.org

V příští části už jen stručně uvedu základní příkazy k minimalizaci datového toku pro GPRS.


Internet Chess Servers

Pavel Soukeník, Brno

Internet chess servers are available from all types of Internet connections in all operating systems. If you have a GPRS-enabled cell phone with access to Internet, then you can inexpensively access chess servers too. Those most commonly used have great numbers of users and a long history–which is both good and bad. The introduction might discourage you a little but keep on reading for the "reward" is worth it.

I will be speaking mainly about two servers, ICC (Internet Chess Club) and FICS (Free Internet Chess Server). The former is paid. It offers one week trial and then you have to register. If you however do not want to employ all its features, you can freely access it as a guest. The latter server offers all services at no cost. Both are very similar because they evolved from the same core.

Chess players lacking computer background might find these servers difficult to operate at first, since the basis for operation on both servers are Unix-like text commands. Eventually, graphical interfaces were developed for easier control. Although there is no reason to panic the interfaces are far from the point-and-click ease of "playchess.com" server (Fritz, Shredder).

Nevertheless, ICC and FICS offer some advantages: they are accessible to everyone and they are very GPRS-friendly. Data-stream is strictly limited to what you require. It is therefore possible to follow a game from a GM-tournament and for 6 hours you will get no data except for new moves. Even a long stay is a bargain. Even though ChessBase also made improvements in this regard to back mobile users ICC and FICS send you really only what you need.

How should one use ICC or FICS? I recommend downloading a graphical interface that will basically eliminate the command line. The prompt can then be used just to switch off unwanted data. With both servers it is possible to use Winboard graphical interface. It is a very handy software which you may already use to run many chess engines. Winboard has the advantage of a broad usage range and connections to both servers are available in the Start menu.
You can also used ICC-proprietary interface called BlitzIn or a wide range of other interfaces, including Java applications or applets.

What do chess servers have to offer? Your own account and rating, broadcasts of key events, tournaments, game repository, teaching, chess variants (e.g. "bughouse") and chat channels. Both servers command a fair channel for questions from beginners and advanced users alike, plus an adequate help. English is, of course, instrumental.

If I succeeded in raising your interest and you want to have a look, go ahead! There is nothing to loose. First, go to official website of the server, you will find there the interfaces, information about account makingand any help necessary.

Chess server Website Telnet to server

Chess server www pages Telnet
ICC - Internet Chess Club www.chessclub.com chessclub.com
FICS - Free Internet Chess Server www.freechess.org freechess.org

Next article will briefly discuss the commands to reduce data-flow.


Playchess.com firmy Chessbase

Popis tohoto velmi kvalitního serveru najdete v manuálu programu Fritz 7 a spol.


KCP - Kasparov Chess Player

KCP jsem "objevil" při mistrovství světa Dortmund 2002, kdy Playchess.com nepřenášel živě partie, zatímco Kasparovův server ano. I to může rozhodnout boj o uživatele, zablicáte si všude stejně dobře...
Do klubu se dostanete dvěma způsoby - buď přímo appletem z
www.kasparovchess.com , jeho stahování do počítače však trvá dost dlouho. Proto je doporučeno stáhnout si stejně zdarma PC verzi klienta, jehož přihlášení je podstatně svižnější. Můžete se zdarma zaregistrovat nebo vstoupit jako host.
Prostředí je "americké" a dá se zhruba srovnat s rozdílem mezi ChessMasterem a Fritzem. KCP se se sporným efektem snaží o realistickou šachovnici, Fritzovské prostředí je účelnější.